Oodinioza

(Przedruk elektroniczny za zgodą PZA z czasopisma "Akwarium" nr.   5-6/88)

Oodinioza - etiologia, występowanie i patogeneza. Cz. I

Jerzy Antychowicz

      Oodinioza jest chorobą inwazyjną, wywoływaną u ryb słodkowodnych przez niższe organizmy roślinne: Oodinium pillularis (syn. Piscinoodinium pillularis) lub Oodinium limnetioum, a u ryb morskich przez Oodinium ocellatum (syn. Amyloodinium ocellatum). Oodinioza ryb słodkowodnych ma nazwę choroby aksamitnej, natomiast oodinioza ryb morskich nazywana jest chorobą ryb koralowych. Choroby te występują w warunkach hodowli akwariowej i mogą powodować znaczne śnięcia, szczególnie ryb młodych.

Etiologia.
Bruzdnice rodzaju Oodinium występują w trzech zasadniczych postaciach: osiadłej czyli pasożytniczej, cysty rozwojowej i dinospory. Niektórzy badacze oprócz tego wyróżniają cysty przetrwalnikowe.
Oodinium pillularis występuje w skórze i pod naskórkiem powodując jego miejscowe uwypuklenie. W okresie inwazji obecność pasożyta stwierdzić można w różnych miejscach tułowia: na płetwach, w okolicach oczu i w dołkach węchowych. O. pillularis może dostać się również pod nabłonek jamy gębowej, listków oraz łuków skrzelowych. Niektórzy badacze uważają, że po połknięciu pasożyt ten dostaje sig do jelita gdzie żyje w śluzówce. O. pillularis bytuje najczęściej na powierzchni skóry, rzadziej w skrzelach. Obecność O. ocellatum stwierdza się przede wszystkim w skrzelach, niekiedy również w skórze (pod naskórkiem). Pasożytnicza postać przedstawicieli rodzaju Oodinium ma kształt gruszkowaty, owalny lub okrągły z przewężeniem na jednym z końców komórki. Bezpośrednio po inwazji pasożyt ma około 20 ?m średnicy, natomiast w końcowym etapie przebywania na rybie rozmiary jego dochodzą do 140 ?m (0,14 mm). Dokładne badania mikroskopowe wykazały, że z przewężonego końca pasożyta rozgałęziają się plazmatyczne wypustki (podobne do korzeni roślin), które wnikają między komórki żywiciela. Pasożyty rodzaju Oodinium posiadają wyraźna błonę komórkową zbudowaną ze sztywnej substancji podobnej do chityny. Ich protoplazma ma strukturę ziarnistą. W centrum komórki występuje jądro. U O. ocellatum jądro jest zwykle niewidoczne, ponieważ plazma komórkowa jest ciemna i nieprzezroczysta. Po odpowiednim zabarwieniu okazuje się, że jądro pasożyta otoczone jest przez małe ziarenka skrobi. Osiadła postać O. pillularis lub .O. ocellatum po zmagazynowaniu odpowiedniej ilości substancji zapasowych opuszcza żywiciela i opada na rośliny lub na dno zbiornika. Po krótkim czasie pasożyt otacza się osłonką śluzową tworząc cystę rozwojową. Wewnątrz cysty rozwojowej następują wielokrotne podziały, w wyniku których powstają liczne kuliste komórki potomne. Osłonka cysty pęka, a pasożyty potomne wydostają się do wody. Po 2 minutach przybierają one postać pływek. Pływka zwana dinosporą jest ruchliwym jednokomórkowcem posiadającym pancerzyk złożony z płytek błonnika przedzielony pierścieniową bruzdą na dwie równe części. Dinospora posiada dwie witki. Dłuższa ,wolna" umożliwia poruszanie się pływki w wodzie. Krótsza przebiega w bruździe otaczając komórki dinospory. Dokładne badania mikroskopowe wykazały, że u nasady wici występuje pulsująca wakuola otoczona systemem drobnych kanalików, które stanowią organellum wydalnicze pływki. W odróżnieniu od Oodinium ocellatum zoospora Oodinium pillularis posiada czerwoną plamkę pigmentową. Dinospora jest inwazyjną postacią pasożytów rodzaju Oodinium. W zakresie temperatur 23-25°C zachowuje ona żywotność i zdolność do inwazji przez 12-24 godzin. W tym okresie czasu dinospory pływają szybko w poszukiwaniu żywiciela. Po napotkaniu ryby "osiedlają się" one na powierzchni naskórka, w skórze łub w skrzelach. Największe iłości pasożytów występują przede wszystkim w miejscach uszkodzenia tkanki przez inne pasożyty lub czynniki fizykochemiczne. Oodinium pillularis występuje "najchętniej" u nasady płetw, w dołkach węchowych i w okolicach oczu. Niektórzy badacze uważają, że dinospora "wybiera" miejsca gdzie naskórek jest najgrubszy. W przypadku O. pillularis i O. ocellatum stadium inwazyjne zagłębia się pod naskórek lub nabłonek. Wkrótce po inwazji dinospora traci -witki, a bruzda okrężna zanika. Pasożyt przekształca się w ten sposób w postać osiadłą. Po pewnym czasie jego rozmiary powiększają się 5-7-krotriie: Po nagromadzeniu odpowiedniej ilości substancji zapasowych pasożyt opuszcza rybę i cykl rozwojowy rozpoczyna się od nowa. Niektórzy badacze uważają, że pasożyt, który wtórnie dostał się do przewodu pokarmowego ryby wydostaje się w pewnym okresie (wraz z kałem) do wody i przekształca się w cystę, z której powstają inwazyjne dinospory. Przy wtórnej inwazji, dinospory atakują zwykle te same rejony ciała ryby, w - których miała miejsce inwazja pierwotna. Przypuszcza się, że w rejonach niezupełnie zregenerowanej skóry (blizn skórnych) pasożyty znajdują dobre warunki przyczepu. W niektórych przypadkach (przy pomocy lupy) można zaobserwować, że ubytki skóry są jak gdyby obramowane przez liczne pasożyty wyglądające jak żółto-brązowe punkciki. Na uwagę zasługuje fakt, że zarówno pasożyt osiadły jak i dinospora zawierają chlorofil umożliwiający im pozyskiwanie pokarmu na drodze fotosyntezy. Głównym źródłem pokarmu pasożytniczej formy Oodinium są jednak komórki naskórka i nabłonka skrzelowego ryby.
Długość całego cyklu rozwojowego Oodinium (jak również poszczególnych jego etapów) uzależniona jest przede wszystkim od temperatury i światła. Na cykl rozwojowy pasożytów ma również wpływ odczyn oraz twardość wody. Ogólnie stwierdzono, że optymalne warunki dla rozwoju Oodinium oraz rozrodu większości ryb akwariowych pokrywają się. Optymalne warunki rozwoju O. pillularis (w których cykl rozwojowy tych pasożytów trwa najkrócej) są następujące: temperatura 22-25°C, jaskrawe oświetlenie i pH 7; natomiast optymalne warunki rozwoju O. ocellatum to; temperatura powyżej 20°C, pH 8 i gęstość wody morskiej 1,012-1,021. W temperaturach wyższych lub niższych, przy pH powyżej lub poniżej wartości optymalnej oraz przy zmniejszonym natężeniu światła cykl rozwojowy pasożytów rodzaju Oodinium ulega zwolnieniu. W zakresie temperatur 22-26°C cały cykl rozwojowy trwa 8-10 dni, a w zakresie 23-25°C 6-8 dni. W temperaturach 23-25°C oraz przy dobrym oświetleniu okres od opuszczenia ryby do wytworzenia dinospor trwa 50-70 godzin, a w temperaturze 15-17°C przy braku światła ponad 11 dni. Dinospory (pływające w wodzie) zachowują żywotność nie dłużej niż 12-24 godzin. Po tym czasie zapasy chlorofilu wyczerpują się i dinospory giną. W temperaturze 23-25°C okres. wzrostu pasożyta na rybie (od momentu zakotwiczenia się dinospory do opuszczenia ryby) trwa 3-4 dni. W niektórych przypadkach, po opuszczeniu ryby pasożyt przekształca się w cystę rozwojową. Niektórzy badacze uważają, że cysty rozwojowe mogą stać się źródłem zakażenia ryb nawet po upływie 6 miesięcy. Zarażenie ryb w akwarium następuje przede wszystkim po wprowadzeniu ryb chorych lub będących bezobjawowymi nosicielami Oodinium. Pasożyty mogą dosłać się do zbiornika hodowlanego również z żywym pokarmem, roślinami, ślimakami i glebą, pochodzącymi ze zbiorników naturalnych zasiedlanych przez ryby. Szczególnie duża możliwość zarażenia występuje jeżeli pokarm naturalny do karmienia ryb akwariowych poławiany jest te ;biprników z podgrzewaną wodą (np. wodą pochłodniczą z elektrowni), w której hoduje się systemem intensywnym ryby przeznaczone do konsumpcji. Należy jednak pamiętać, że mogą zdarzyć się przypadki zarażenia zdrowych, nowo zakupionych młodych ryb od ryb starszych "zadomowionych" w akwarium. Często bowiem obecność Oodinium u starszych ryb uchodzi uwadze nawet doświadczonego hodowcy.

Występowanie. Pasożyty rodzaju Oodinium występują u ryb akwariowych należących do wielu gatunków. O. pillularis występuje u ryb słodkowodnych, natomiast O. ocellatum u ryb morskich. Niektórzy badacze uważają, że nosicielami ;,słodkowodnych" gatunków Oodinium mogą być ryby naszej strefy klimatycznej takie jak karp, karaś, węgorz i pstrąg. Szczególnie duże prawdopodobieństwo inwazji występuje u ryb hodowanych w zbiornikach z podgrzewaną wodą. Wyraźne straty powodują pasożyty rodzaju Oodinium jednak tylko u ozdobnych ryb akwariowych. Nosicielami O. ocellatum są często ryby pochodzące bezpośrednio z Bermudów lub z Indii wxhodnich. Po obsadzeniu tych ryb w akwarium lub innym zbiorniku o temperaturze wody 20-25°C, nosicielstwo tych pasożytów przechodzi wkrótce w chorobę. Niektórzy hodowcy uważają, że oodinioza ryb słodkowodnych i morskich występuje najczęściej w listopadzie.

Patogeneza. Pasożyty rodzaju Oodinium są niebezpieczne przede wszystkim dla młodych ryb. Na przykład ryby labiryntowe, są szczególnie wrażliwe przed osiągnięciem długości 1,3-1,8 cm. U. ryb młodych śnięcia mogą wystąpić po jednym lub dwu tygodniach od zarażenia, natomiast u mniej wrażliwych starszych ryb choroba trwać może do 3 miesięcy. W przypadku wystąpienia czynników osłabiających odporność ryb intensywność procesu chorobowego zwiększa się. Zjawisko to obserwuje się między innymi wówczas gdy w akwarium występuje niekorzystne dla ryb zmiany w zakresie fizykochemicznych właściwości wody. Ostra forma oodiniozy występuje często u nowo zakupionych ryb, u których pod wpływem zmian środowiska oraz stresu transpartowego dochodzi do osłabienia organizmu. Niektórzy badacze uważają, że O. pillularis uszkadza komórki naskórka i nabłonka skrzelowego ryby nie tylko mechanicznie lecz również poprzez wydzielaną substancję, która ułatwia mu penetrację komórek żywiciela. Duże ilości pasożytów na skórze upośledzają "skórne oddychanie" ryb. Jest to szczególnie niebezpieczne dla młodych ryb, u których aparat skrzelowy nie jest w pełni rozwinięty. Na rozwój pasożyta, a więc na przebieg oodiniozy maja wpływ warunki środowiska, a przede wszystkim naświetlenie. W większości przypadków oodinioza ma przewlekły charakter. Pojedyncze śnięcia występujące w ciągu długiego czasu mogą powodować śmierć nawet 60% ryb stanowiących obsadę akwarium.

Recenzował: dr Franciszek Markiewicz

"Akwarium" 5-6/88


Część następna

strona główna