Przyczynek do znajomości równowagi biologicznej w akwarium


(Przedruk elektroniczny za zgodą PZA z czasopism "Akwarium" nr 3/92)


Jacek Sawicki

    W niniejszym artykule pragnę rozwinąć temat podjęty przed kilku laty przez Janusza Golińskiego w pracy pt. "Równowaga biologiczna" ("Akwarium" 1-2, 1985). Interesujące mnie zagadnienie dotyczy wpływu kierunku mineralizacji substancji organicznej w podłożu na rozwój glonów i roślin wyższych w akwarium. W ramach wprowadzenia chciałbym zapoznać Czytelników z procesami butwienia i gnicia oraz z pojęciem konkurencji o pokarm i energię.
    Procesy mineralizacji polegają na rozkładzie substancji organicznej z wydzieleniem produktów nieorganicznych. W tych procesach biorą udział enzymy, katalizatory i mikroorganizmy, w szczególności bakterie.
    Duży wpływ na kierunek i dynamikę tych reakcji wywierają takie czynniki ekologiczne jak - światło, temperatura, odczyn i twardość wody, jak również właściwości samego podłoża. Wśród procesów mineralizacji wyróżniamy butwienie i gnicie. Butwienie zachodzi w środowisku wystarczającego natlenienia substancji organicznej. Takie warunki stwarza żwirowe podłoże z wymuszoną cyrkulacją wody wywołaną pracą filtra dennego. Proces ten przebiega w odczynie obojętnym lub słabo kwaśnym. Prócz tego jest reakcją egzotermiczną, tzn. wydzielającą pewne ilości ciepła. Produktami procesu butwienia są następujące związki: CO2, H2O, SO4, NO3, PO4 i inne. A oto ich krótka charakterystyka:
   CO2 - dwutlenek węgla, w tej reakcji wydzielany w dużych ilościach wzmaga fotosyntezę. Jest podstawowym budulcem dla nowych substancji organicznych. Ponadto duże nasycenie wody tym gazem pociąga za sobą wytrącanie się z roztworu węglanów powodujących twardość wody.
   SO4, NO3, PO4 są to aniony przyswajalne dla roślin i zawierające niezbędne dla ich rozwoju pierwiastki.
   W wyniku butwienia do wody dostają się również w formach łatwo przyswajalnych inne makro- i mikroelementy potrzebne rybom i roślinom. Gnicie jest procesem anaerobowym i endotermicznym, tzn.: przebiega w warunkach niedostatecznego natlenienia substancji organicznej pobierając energię cieplną. Ponadto sprzyja tej reakcji silnie kwaśny odczyn wody. Gnicie jest zjawiskiem bardzo niekorzystnym w naszych akwariach. W wyniku jego reakcji wydzielają się między innymi: trujący dla ryb i roślin siarkowodór H2S, również szkodliwy metan CH4, dwusiarczek węgla CS2, wodorek fosforu PH3, a także silnie trujący amoniak NH3. Celem mojego artykułu jest pokazanie Czytelnikom wpływu wyżej wymienionych procesów na układ ekologiczny, jakim jest akwarium. Poprzez dokładne zrozumienie tych zjawisk łatwiejsze stanie się ich kontrolowanie.
   Istotną rolę w utrzymaniu równowagi biologicznej układu ekologicznego, w naszym przypadku w akwarium, jest konkurencja. Konkurencja w przyrodzie polega na współzawodnictwie organizmów w zdobywaniu środków umożliwiających życie i rozwój. Gdy kilka populacji lub osobników żyjących w jednym układzie ekologicznym poszukuje tego samego pokarmu, to mówimy o konkurencji pokarmowej między nimi. W akwarium konkurują ze sobą w zdobywaniu energii nie tylko ryby, lecz również rośliny naczyniowe i glony. Przedmiotem rywalizacji między roślinami jest światło, dwutlenek węgla i sole mineralne zawarte w wodzie oraz makro- i mikroelementy. Co przesądza o zwycięstwie w tej konkurencji? Na to pytanie spróbuję częściowo odpowiedzieć.
   Wyobraźmy sobie akwarium z podłożem z drobnoziarnistego piasku. Substancja organiczna opadająca na dno w postaci mułu szybko zatyka przestrzenie między cząsteczkami podłoża. Tworzą się warunki, w których rozmnażają się bakterie beztlenowe i butwienie powoli zastępowane jest gniciem. Zmniejszyła się ilość wydzielonego CO2, a przybywa przeróżnych toksyn. Zmniejszenie ilości CO2 w wodzie powoduje obniżenie intensywności fotosyntezy roślin.
    Wydzielające się do podłoża toksyny, jak też brak tlenu, powodują obumieranie korzeni, co pociąga za sobą dalsze obniżenie przemiany materii naszych roślin. W konsekwencji rośliny pobierają coraz mniej CO2 i pokarmów zawartych w wodzie. Dopóki rośliny wyższe, będąc w dobrej kondycji, zużywały duże ilości CO2 i soli mineralnych, rozwój konkurencyjnych glonów był silnie ograniczony. Natomiast w wyżej wymienionym przykładzie glony, mając pod dostatkiem światła, CO2 i soli mineralnych rozpuszczonych w wodzie, masowo zarastają akwarium i rośliny, dusząc je. Tak więc głównym zadaniem akwarysty jest utrzymanie podłoża w stanie wystarczająco natlenionym, zezwalającym na odpowiedni kierunek rozkładu substancji organicznej. Jednakże samo utrzymanie podłoża w należytym stanie nie wystarczy do osiągnięcia stałej równowagi biologicznej.
   Jak pamiętamy, w procesie butwienia wydzielają się substancje łatwo przyswajalne dla roślin, które tutaj umownie nazywamy nawozami. W początkowej fazie procesu rozkładu stężenie związków odżywczych jest małe i stopniowemu wzrostowi zawartości tych nawozów w wodzie towarzyszy bujniejszy rozwój roślin. Teoretycznie oznaczałoby to coraz większy przyrost roślin w miarę przybywania mułu - źródła związków mineralnych. Oczywiście tak nie jest. Stężenie związków mineralnych w akwarium wzrasta szybciej niż zwiększają się "możliwości przerobowe" roślin rosnących w zbiorniku. Wyżej wymienione zjawisko powoduje powstawanie w akwarium nadwyżki substancji mineralnych, które zostają skrzętnie wykorzystywane przez glony. Poza tym nadmiar niektórych pierwiastków w wodzie jest również szkodliwy dla roślin wyższych. W związku z tym zachodzi potrzeba okresowej wymiany wody lub jej wymiany częściowej w krótszych odstępach czasu. Zmniejsza się ty m sposobem stężenie nawozów i produktów przemiany materii ryb w wodzie akwarium. Wymiana części wody powinna być tym częstsza, im więcej jest ryb, im mniej jest roślin i im mniejsze jest akwarium. Jako środek wspomagający utrzymanie korzystnych warunków dla regulacji procesów zachodzących w podłożu należy zastosować sprawne filtry i sznury grzewcze zainstalowane w podłożu. Urządzenia te przez wzmocnienie cyrkulacji wody w podłożu i podwyższenie jego temperatury wpływają korzystnie na kondycję naszych ryb i roślin.

"Akwarium" 3/92


strona główna